Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Sangat Paham (288) 52.8 %
Paham (223) 40.9 %
Cukup Paham (22) 4.0 %
Kurang Paham (5) 0.9 %
Tidak Paham (7) 1.3 %

Jumlah Pemilih: 545