Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Sangat Paham (113) 60.1 %
Paham (60) 31.9 %
Cukup Paham (7) 3.7 %
Kurang Paham (3) 1.6 %
Tidak Paham (5) 2.7 %

Jumlah Pemilih: 188